Home

Arkitektur begrepp

Lista över arkitektoniska ord och begrepp Wikiwan

  1. Our magic isn't perfect. You can help our automatic cover photo selection by reporting an unsuitable photo
  2. Begrepp, kriterier och arkitektoniska kvalitetsbedömningar produktorienterat. Arkitektur skulle jag inte vilja kalla för en produkt, även om ett hus kan vara en pro-dukt. Mäkinen, 2006. Arkitektur är ett begrepp som har en vidare räckvidd jämfört med design Arkitektur handlar inte bar
  3. SAMBA - SAMverkan, Begrepp och Arkitektur Introduction Process modelling using SAMBA Fig 1. Processes on different levels of detail with refinement object, managemen The result of the modelling technique used by SAMBA is that the work process ca the clinical process, where the health condition of the subject of care is the r the management.
  4. att jobba normkreativt med arkitektur Är våra städer och publika rum verkligen skapade för alla? Ja, men för den sakens skull känner sig inte alla olika grupper i samhället välkomna eller inkluderade överallt
  5. Arkitektur som begrepp och arbetsområde; Rollen som IT-arkitekt - vad en IT-arkitekt gör; Standarder inom IT-arkitektur; Arkitektur - vad, varför och hur - struktur och funktion, om system, komponenter och gränssnitt, mönster och stilar, arkitektur på olika abstraktionsnivåer och med olika perspektiv, att beskriva en arkitektur
  6. Download Presentation SAMBA - SAMverkan, Begrepp och Arkitektur An Image/Link below is provided (as is) to download presentation. Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author

  1. Begrepp Information Arkitektur Modell Metod Process. En kontinuerlig studie av informationsarkitektur och dess omgivning. 13 oktober, 2010. Dags att pensionera denna.
  2. Den här artikeln beskriver viktiga begrepp gällande arkitekturen i Azure Den här artikeln innehåller en översikt över Microsoft Azure IoT Central-arkitektur
  3. Arkitektur avser allt mänskligt byggande och formande av den fysiska miljön. [1] Arkitektur är också läran om formgivning av i första hand byggnader.Det är emellertid ett multidisciplinärt ämnesområde som verkar mellan konst och vetenskap och även omfattar landskap, städer, interiörer, möbler och enskilda objekt
  4. 3 Förstuga Även farstu, förstu. Ett rum närmast innanför ytterdörren, avgränsat från kök och boningsrum (stuga), vanligen ouppvärmt. Användes speciellt för äldre, traditionella hustyper; i nyare byggnader använd

Vad är arkitektur? Arkitektur i en vid mening är både processen för och produkten av planering, design och konstruktion av form och funktion, som reflekterar såväl funktionella som andra behov. Den innehåller beskrivningar av verkligheten i form av ritningar, vilka definierar struktur och beteende hos det som har eller ska konstrueras 3. Arkitektur är viktigt Arkitektur Uppsala är en arkitekturpolicy som ger alla aktörer en gemensam plattform för hur man utformar den byggda miljön. Målet är att skapa långsiktiga värden för en attraktiv, vacker, hållbar och levande stad

Arkitekturtermer är ett fyrspråkigt lexikon över arkitektur-och stadsplanetermer från äldsta tid och fram till våra dagar med elementära och kortfattade förklaringar till varje term. Tonvikten ligger på den arkitekturhistoriska terminologin Download Presentation Perspektiv på arkitektur An Image/Link below is provided (as is) to download presentation. Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author

De olika övningarna bygger progressivt på varandra och fokuserar på grundläggande begrepp inom arkitektur såsom sammansättning, skala, geometri, rumsliga samband, landskap, struktur, rörelse, aktivitet, kroppslighet, position, plats och klimat Arkitektur handlar om struktur och samverkan. En arkitektur är utformad för att stödja eller förhindra ett beteende. Principer och metoder för att ta fram en arkitektur (visst är detta något av en cirkeldefinition) Med arkitektur avses struktur och de principer som styr systemets utformning Postmodern arkitektur, också kallad postmodern klassicism, är ett otydligt och mångskiftande begrepp för en rörelse främst under 1970- och 1980-talet som vände sig emot idealen inom modernismen Claes Caldenby, Annica Kvint och Veronica Hejdelind presenterar Byggnation, Aiming och Urban Pioneer som tre begrepp i tiden. Byggnation Byggnation är förvisso inget nytt ord, men desto mer jargong Det är vanlig med en betydande tidsrymd mellan det att en arkitekt får kunskap om något och när arkitekten ska använda sig av den.Det innebär att grundläggande metoder för att utforma förslag och förmåga att använda arkitekturens begrepp lärs ut tidigt i kursen och examineras mot slutet

att jobba normkreativt med arkitektur

begrepp såsom IT-arkitektur och IT-säkerhetsarkitektur samt hur dessa relaterar till andra viktiga säkerhetskoncept. 3.1 Definitioner För att ge en bra förståelse för denna text, ges här en grundläggande introduktion till några centrala begrepp som är viktiga att förstå betydelsen av. Texten brukar även e Nedan följer en beskrivning av några vanliga pm 3 begrepp som används inom Lnu. Informationen är delvis hämtad från företaget På AB:s dokument pm 3 Modellbeskrivning, 2019

Utbildning inom IT-utveckling Certifierad IT-arkitekt Master

PPT - SAMBA - SAMverkan, Begrepp och Arkitektur PowerPoint

Det behövs en utblidad generation arkitekter som även förstår begrepp som ansvar och initiativ. Sedan ska dom ha en ärlig chans att vända skutan. Maklig takt skriver anonym. Men om graden av självinsikt som anonyms inlägg redovisar är representativ för kåren, är min tidsram för optimistiskt. 2011-03-19 18:2 Arkitekturpolitik är inget nytt begrepp men är än så länge relativt okänt. För att förklara vad arkitekturpolitik är så behöver vi först prata om vad arkitektur är slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet. Tolkning: Du kan tolka slöjdföremåls uttryck och för då enkla resonemang med kopplingar till byggnadens arkitektur. Du kan tolka slöjdföremåls uttryck och för då utvecklade resonemang med kopplingar till byggnadens arkitektur. Du kan tolk Två olika begrepp i Sverige. Vi använder oss huvudsakligen av två begrepp för att beskriva och tala om kultur, det humanistiska kulturbegreppet och det samhällsvetenskapliga kulturbegreppet. Det humanistiska. Här räknar man också in den konstnärliga kulturen och kallar det även för det kvalitativa kulturbegreppet Orden arkitektur och gestaltning nämns inte i plan- och bygglagen (2010:900). Flera av de begrepp som sätter ramarna för arkitektur- och gestaltningsarbetet återfinns i lagens andra kapitel. Detta kan bedömas vara ett uttryck för att arkitektur och gestaltning kan ses som ett allmänt intresse

Begrepp Information Arkitektur Modell Metod Process En

Arkitektur borde till sin natur vara föränderlig och ett tillfälligt fenomen. Själv tycker jag det är outhärdligt att en byggnad kan stå i flera hundra år oförändrad. För mig skall formen på arkitktur vara ofullbordad och synkroniserad med naturen de urbana rummen. - Intervju med Toyo Ito Ito tycker alltså inte om statisk arkitektur Utställningens tema är Democratic Spaces - och samtalen i samband med utställningen kommer att kretsa kring detta begrepp: vad det är och vilka verktyg vi har att arbeta med för att skapa och vidareutveckla dessa platser och företeelser LINK Arkitektur Gå direkt till huvudmenyn ' Digitaliseringen av byggbranschen är i full fart och det finns ett behov av att utveckla nya digitala kodningssystem av byggelement inom byggsektorn. Därför har initiativet BIM Stockholm, ett samarbete mellan åtta arkitektkontor, tagit fram BIMTypeCode. Presentation (10:02 min) där religionsläraren Björn Westerström berättar om samsara och reder ut några andra viktiga begrepp inom hinduismen. Här kan du lära dig mer om samsara, reinkarnation, karma, atman, brahman, maya, moksha och dharma

Video: Arkitektoniska begrepp i Azure IoT Central Microsoft Doc

Du kommer att arbeta tredimensionellt med en rad tekniker och material som gips, betong, trä och textil. I teckning, måleri och skulptur tränar du seende, färg och gestaltning. Du möter också olika begrepp inom arkitektur och design som till exempel hållbar utveckling och stadsbyggnad Arkitektur. Byggandets villkor förändrades under renässansskedet genom att arkitekten framträdde som yrkesman i besittning av en teoretisk lära och en praktisk metod. I ritningar utvecklades projektioner och perspektiv; principer formulerades för harmonisk samordning av byggnadsmått, rumsformer och detaljmotiv SAMBA SAMverkan, Begrepp och Arkitektur Process- och begreppsanalys av den svenska hälso- och sjukvårdens arbetsflöde vid vård av enskild patient. November 2004 Detta dokument Namn: SAMverkan, Begrepp Hit och till underklasserna oavsett land eller tidsperiod planering av bestämda byggnader eller byggnadstyper och deras historia ur arkitektonisk synvinkel Hit och till underklasserna också skydd, restaurering, sanering och ombyggnad av byggnader ur arkitektonisk synvinkel Hit och till underklasserna också arkitekturtävlingar, arkitekturritningar och byggnadsmodeller som rör en viss.

Arkitektur - Wikipedi

Ord och begrepp Skiss : En skiss är ett utkast, en snabb och schematisk återgivning i bild eller ord. Termen skiss användes ursprungligen med avsikt på främst bildframställning. Skiss används företrädesvis inom bildkonst för beteckningen snabb teckning och arkitektur som term på en förberedande tillverkning urban, begrepp, affärsverksamhet illustration, vektor, arkitektur, design. Liknande Illustrationer Se Alla. stad, urban, arkitektur, byggna 3 myter om ERP-arkitektur. Om man, som jag, inte har en teknisk bakgrund kan begrepp och uttryck ibland kännas krångliga att svåra att förstå. Dessutom insåg jag efter den här intervjun att jag har en del förutfattade meningar om tekniska roller och begrepp. Därför bad jag Johan slå hål på några myter om ERP-arkitektur

Enterprise Architecture - Cosa

den Barock arkitektur kännetecknas av några unika byggnader. En är de religiösa byggnaderna och den andra är slott och slott. De undrar alla inte bara av design, men också av historien som de bär. I den här artikeln kommer vi att visa dig följande sevärdheter från barocktiden Ämne - Arkitektur. Ämnet arkitektur behandlar den byggda miljön, såväl den yttre som den inre. Det är till sin karaktär tvärvetenskapligt, och det är främst kunskaper i teknik och estetik som samverkar. Arkitektur är bundet till plats och samhälleliga förutsättningar och förstås därför bäst i ett socialt och kulturellt.

för arkitektur och gestaltningsprogram bör i tillämpliga delar även riktas till landsting. − aktivt följa och sprida kunskap om rättsutvecklingen med avseende på plan- och bygglagens begrepp för god form-, färg- och materialverkan, varsamhet, förvanskning och god helhetsverkan Här skall du få se ett roligt exempel på när konst och arkitektur samarbetar i uttryck Man kallar detta hus för Legohuset. Arkitekten Gert Wingårdh har ritat byggnaden som blir Ångermanlands största landmärke. Färgerna har Wingårdh valt med hjälp av Norrlands kanske största konstnär, Bengt Lindström, som inspirationskälla Utbildningen ger dig en bred genomgång av området IT-arkitektur som helhet och rollen som IT-arkitekt. Utbildningen ger dig också en praktisk och teoretisk verktygslåda att använda i ditt dagliga arbete. Du får även lära dig alla viktiga begrepp, ett gemensamt språk för området IT-arkitektur

Vägar och gators utformning - Begrepp och grundvärden TRV publikation 2012:199 Begrepp 4(84) Användningstid/ korridorlivslängd Den tid en vägförbindelse är avsedd att vara i funktion i samma korridor. En vägkorridor ska vara utvecklingsbar så att en väg kan byggas ut för att upprätthålla servicenivån vid en framtida trafiktillväxt I bruttoarean inräknas bland annat mellanvåning (entresol) men inte exempelvis öppningar i bjälklaget. Om bruttoarean delas upp efter till exempel användning eller funktion (exempelvis bostad eller lokal) dras gränsen mitt i den skiljande väggen. För byggnader med en avvikande arkitektur finns särskilda regler för att räkna ut BTA Kort inledande presentation av det strukturella perspektivet inom sociologin AB Salt Arkitektur - Industrigatan 6, 26263 Ängelholm - Rated 5 based on 3 Reviews Märkbar arkitektur ! Om agil ska vara mer än ett fint begrepp att slå sig. Nya begrepp. I samband med arbetet att utveckla nya markörer har han myntat ett nytt begrepp, translationell molekylär imaging, en viktig del av klinisk diagnostik. Med hjälp av olika avbildningstekniker kan man tidigt upptäcka sjukliga förändringar, följa sjukdomsförlopp och effekten av läkemedelsbehandling

Arkitekturpolicy - Uppsala

About Arkitektur- och designcentrum. Arkitektur- och designcentrum (f.d. Arkitekturmuseet) Arkitektur- och designcentrum ska stärka kunskapen om och främja intresset för arkitekturens, formens och designens värden och betydelse för individen och för samhällsutvecklingen. I samlingarna finns ritningar, fotografier, dokument och modeller Detta tillvägagångssätt ledde till idén om Gesamtkunstwerks eller totalt konstverk, som kombinerar musik, poesi, arkitektur, målning och andra konstformer, ett begrepp som har påverkat kreativa områden långt bortom den traditionella operan. Miljö Organisationsövergripande arkitektur är en beskrivning av strukturen i en organisation, dess nedbrytning i delsystem, relationerna mellan delsystemen, relationerna med den yttre miljön, den terminologi som används, och de vägledande principerna för konstruktion och utveckling ett företag

Det var nämligen under den här tiden som det mesta av den konst, litteratur, filosofi och arkitektur som vi förknippar med antikens Grekland skapades. En viktig orsak till denna kulturella blomstringstid var det grekiska alfabetet som var lätt att lära sig då det bara innehöll 20 tecken. Idéer spred sig därför snabbt i antikens Grekland Utan att vara del av ett stads- och samhällsbyggande. I den meningen kan man se att plan arkitektur som begrepp kanske säger mer i sin särskrivna form än i sin hopskrivna - och mer än så får den ju gärna vara och måste vara som bestämmare av våra livsmiljöer Kurser i bland annat arkitekturteori, arkitekturhistoria och teknologi kombineras med projektarbetet och löper parallellt under terminerna. Vårt fokus är att ge dig en bred orientering i ämnet arkitektur och praktiska verktyg för analys, framtagande av koncept och komposition, samt ett brett tekniskt kunnande. Egen arbetsplats i skolans studi Postmodernism kan också ha andra betydelser, se: Postmodernism, för fler betydelser. Postmodernism eller postmodern klassicism inom arkitekturen är ett otydligt och mångskiftande begrepp för en rörelse främst under 1970- och 1980-talet som vände sig mot idealen inom modernismen Begrepp som Industry 4.0, Digital Twins och Smart Factory innebär nya kompetensområden och ett förändrat arkitekturarbete. I processer med automatiserad och robotiserad produktion (av både tjänster och produkter), ställs nya krav på hur systemen ska integreras för att uppnå en framgångsrik och skalbar arkitektur

Video: Arkitekturtermer (285-02) Studentlitteratu

En arkitektur tas fram för att underlätta att lösa, på ett strukturerat sätt, ett visst behov eller ett visst problem. Arkitekturella beskrivningar bör vara lösningsrelaterade och syftet med en arkitektur är att på ett metodiskt sätt analysera, beskriva och visualisera verksamheten Arkitektur Systemets uppbyggnad sett till både logisk och fysisk struktur Artefakt I ISD 3.0 avser begreppet en leverabel, t ex ett analysunderlag eller en kravsammanställning. Assuransdokumentation Den dokumentation som Leverantör tar fram för att beskriva assurans om och kring systemet och dess säkerhetsfunktioner. Omfattning oc Arkitektur på Chalmers har en 160 år lång historia. Den är därmed den äldsta av de fyra svenska arkitekturskolorna idag. Under så lång tid har naturligtvis både arkitektyrket och dess utbildningar ändrat sig flera gånger om Han ger inte heller mycket för de begrepp som brukar användas för att diskutera hur en ny byggnad ska landa i en befintlig kontext; allt för ofta blir det vaga uttryck som väl anpassat eller modigt avvikande

PPT - Perspektiv på arkitektur PowerPoint Presentation - ID

Vad som är teori och teoretiska utgångspunkter eller perspektiv råder det delade meningar om, i och med att karaktären på teoretiska perspektiv kan skilja sig åt beroende på vilken typ av kunskap som undersökning ska leda fram till Standardutveckling - Information för byggande och förvaltningTK 269 Information för byggande och förvaltning initierar, påverkar, utvecklar, bevakar, förvaltar och sprider kunskap om standarder för informationshantering och dokumentation inom byggande och förvaltning både nationellt och internationellt - SIS/TK 26

Kurser, Arkitektutbildning 300 hp KT

IT-arkitektur

Vägar och gators utformning - Begrepp och grundvärden TRV publikation 2012:199 Begrepp Användningstid/ korridorlivslängd Den tid en vägförbindelse är avsedd att vara i funktion i samma korridor. En vägkorridor ska vara utvecklingsbar så att en väg kan byggas ut för att upprätthålla servicenivån vid en framtida trafiktillväxt Ett viktigt begrepp i sammanhanget är axialitet. Det medför att det föds en tanke om byggnaders symmetri, som lever kvar än idag Tänk dig att du skär byggnaden mitt itu, så förstår du bättre begreppen symmetri och axialitet Hållbar utveckling är ett begrepp som alla känner till. Trots detta är det ofta frustrerande svårt att sätta fingret på vad begreppet egentligen innebär. Hållbar utveckling är ett begrepp som används för att peka ut en önskvärd samhällsutveckling

Med rötter i Indien och inom islam har orientalisk arkitektur blivit ett sammanfattande begrepp på den arkitektur som smyckar moskéer och monument världen över. Arkitekturen kännetecknas av stora partier i marmor, extravaganta utsmyckningar i ädelstenar och färgade glasbitar, alla detaljer perfekt sammansvetsade i ett enda stort konstverk Miljöpsykologi utgör ett eget forskarutbildningsämne inom Institutionen för Arkitektur och Byggd Miljö. Akademisk kvart Den akademiska kvarten är ett begrepp som finns över hela Lund. Den akademiska kvarten (15 min) innebär generellt att man börjar en kvart efter utsatt tid

Postmodernism - Wikipedi

Arkitektur Arkitektur. Systemets arkitektur definieras som en indelning av klasser i delsystem och lager för att beskriva var en viss typ av funktionalitet är lokaliserad, samt tekniker för hur dessa delsystem kommunicerar med varandra. I arkitekturen ingår även valet av produkter och klassbibliotek Arkitektur för Kubernetes-kluster Kubernetes cluster architecture. Ett Kubernetes-kluster är uppdelad i två komponenter: A Kubernetes cluster is divided into two components: Klustret master noder ange Kubernetes kärntjänsterna och dirigering av arbetsbelastningar för program Jugend är ett begrepp som för tankarna till mjuka former och växtornament. Foto: Wikimedia/Ingmar Engström Organiska former, växtslingor och böljande linjer. Jugend är en stilart som uppkom inom arkitektur och andra konstformer som en reaktion mot industrialismens likformighet och traditionella historiserande stilar Vad är egentligen arkitektur? Text och foto: Daniel Lindgren Utdrag ur CETIS nyhetsbrev nr 1 mars 2014 . Tänk dig att du är på utflykt med vänner en solig söndag i april. Ni kommer fram till en enbacke, blåspräcklig av backsippor, med milsvid utsikt över det omgivande landskapet Några av de begrepp som behandlas av Hilal och Pettis arbete sträcker sig från arkitekturens roll i flyktingläger, den avgörande förståelsen för det kulturella arvet eller gästfrihetens potential för att bryta ner uppdelningen av privat och offentligt liv

Leveransadress: Skeppargatan 37 114 52 Stockholm. Godsmottagningen öppen vardagar mellan kl. 07.00-17.00. Faktureringsadress, mail: FF00200434@fortner.info (fakturaadressen måste finnas med på mailad faktura I Arkitektur- och designcentrums samling kan du t.ex. prova sökord som: ritning, hyreshus, skolor, göteborg, asplund, skogskyrkogården eller sundahl. Namn, orter och ord eller begrepp som du hittar i objektsposterna kan också vara bra sökord

Video: Byggnation, Aiming & Urban Pioneer - tre begrepp i tiden

Civilingenjör Arkitektur vänder sig till dig som är intresserad av byggande och samhällsplanering. Här utvecklar du kunskaper inom teknik och arkitektur för att utifrån samhällets och människors behov kunna utveckla, planera och utforma framtidens hus och städer Hur många av er har inte precis som jag problem med att få eleverna att lyssna på era instruktioner. Om jag säger att de ska lägga eller ställa pappret till en bilduppgift så tittar en del av mej som om jag pratar ett främmande språk Men trots att arkitektur för företags- och organisationsutveckling är en mycket yngre disciplin än i byggnadskonsten, varifrån begreppet är hämtat, har ändå svenska företag kommit en bra bit på vägen med sitt arkitekturarbete. Tillämpningen av arkitektur, både som begrepp och i dess innebörd, är dock ganska heterogen

Planering Arkitektur, hu

ABVA05 Byggteknik med arkitektur 6 hp Kursen ger dig en grundläggande orientering om byggnadsingenjörens arbetsfält och förmedlar även en introduktion av arkitekturens begrepp samt sociala, miljö psykologiska och kulturella värden. Litteratur Waern, R: Guide till Sveriges arkitektur, Byggnadskonst under 1000 år. 2001, ISBN: 91-86-05055-9 Termer och begrepp Statistik och rapporter Målbild för VI-arkitektur. Din webbläsare har inte PDF-tillägget som möjliggör att se detta dokument Här kan du ta del av en ordlista med centrala begrepp inom Skapande skola. det vill säga: arkitektur, dans, film, foto, konst/bild/form, litteratur och. Grå metallram av en byggnad modernt stationsdrev för arkitektur Abstrakt reflekterande Bryssel byggnad Neonexponeringsglaskonst med djup och fokusen i bakgrund stadslondon skyskrapor Skyskrapa i midtownen Bangkok Thailand Höghusarkitektur, Melbourne, Australien Ljus- och skuggabyggnad Sikt av min kontorsbyggnad underifrån med bakgrund för molnig himmel Svartvit bil

Välkommen till vårt trivsamma Tripolis, som har blivit ett begrepp i Uppsala. Huset som började byggas 1911 har speciell historia och charm. Mer om husets namn, öden och varsamma renoveringar finns att läsa under Historia. Läs gärna också om husets arkitektur. Bostadsrättsföreningen bildades 1972 ArkDes, Sveriges nationella centrum för arkitektur och design, har under året inlett arbetet med en ny basutställning. För att samla, diskutera och lära av pågående arkitekturhistorisk forskning arrangerar vi ett symposium - vad sker just nu och vad behöver vi veta mer om, hur har forskningen om arkitektur i Sverige påverkats av ämnets internationalisering, hur [ Ordlista: 15 begrepp att ha koll på [at] arkitektur [dot] lth [dot] se +46 46 222 77 74. Emma Nilsson. Biträdande universitetslektor, Biträdande programledare Ytterligare två begrepp som är viktiga och som relaterar till system är arkitektur och arkitekturbeskrivningar. Alla system har en arkitektur, oavsett om den är beskriven eller ej. Vidare kan ett system kan ha flera olika arkitekturbeskrivningar Institutionen för arkitektur och byggd miljö vid LTH i Lund. Grunden i lagstiftningen finns i arbetsmiljölagen, AML, som Begrepp Vad är det vi.

Denna artikel går igenom den grundläggande metodiken och teorin med Scrums roller, aktiviteter och så kallade artefakter samt en del begrepp. Dels de som officiellt ingår i ramverket men också en del vanligt förekommande, inofficiella, som ofta används i praktiken. Scrum är ett ramverk som implementerar det Agila tankesättet Ett samlande begrepp för innehåll som handlar om digitala tjänster, det vi i löptext kallar för verktyg, e-tjänster, IT-stöd, webbplatser, databaser osv. Telefon och fax. Skriv telefon för alla sorters telefonnummer, alltså även mobilnummer. Skriv inte Tel, Tele, Mob Mycket i utbildningen är således praktiskt och handgripligt där du använder såväl manuella som digitala verktyg samt andra metoder för att pröva dig fram i ditt gestaltningsarbete och din förståelse för rummet. Det finns goda förutsättningar att studera och utveckla experimentell arkitektur Begrepp (engelska: concept). Ungefär typ av sak. (Det svenska ordet koncept betyder något annat!) Konceptuell datamodell eller begreppsmässig datamodell (engelska: conceptual data model). En datamodell som beskriver verkligheten i termer av de saker som finns i den verkligheten. Den säger inget om hur de ska lagras i en databas

populär: